to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

Hukuk Rehberi

Hukuk Bilgi Bankası

İtirazın Kaldırılması – İtirazın İptali - Borçtan Kurtulma Davası

İcra takibinde borçlu, ödeme emrine süresi içerisinde itiraz etmiş ise alacaklı bu itirazı iki yola başvurmak suretiyle kaldırma imkanına sahiptir. Bunlardan biri icra hukukunda İtirazın kaldırılması, diğeri ise itirazın iptali davası açmaktır. Borçlu, ödeme emrine süresi içinde itiraz etmiş ise; alacaklı ya genel mahkemelerde açacağı itirazın iptali davası ile ya da icra mahkemelerinde itirazın kaldırılmasını talep etmekle itirazı kaldırabilir. 

İtirazın Kaldırılması

İcra hukukunda itirazın kaldırılması prosedürü bir dava çeşidir değildir. İtirazın kaldırılması, borçlunun borçlu olup olmadığının ilamsız icra prosedüründe tespit edilmesine yarayan bir yol oldur. İtirazın iptali davasına oranla çok daha basit ve sınırlı bir yoldur.  Alacaklı, borçlunun itirazının kaldırılmasını talep edebilmesi için İcra İflas Kanunu’nun 68. maddesinde belirtilen belgelerden birini elinde bulundurmalıdır. Ancak bu belgelerden biri alacaklıda bulunuyorsa itirazın kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir.

  1. Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede 
  1. Resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye

dayanıyorsa,  itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde itirazın kesin olarak kaldırılmasını talep edebilir.

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması : itirazın geçiçi kaldırılması ise; alacaklı bir adi senede dayanarak ilamsız takip yapar ve borçlu itirazında adi senet altındaki imzayı inkar ederse, alacaklı itirazın kesin kaldırılmasını isteyemez ancak geçici kaldırılmasını isteyebilir. Yapılan incelemede eğer adi senet altındaki imzanın borçluya ait olduğu tespit edilirse itiraz geçici oplarak kaldırılır. Bu karar ile icra takibine devam edilmesi istenemez. Ancak, itirazın geçici kaldırılması kararı kendisine tebliğ edilen borçlu 7 gün içerisinde borçtan kurtulma davası açabilir. Borçlu bu davayı açmazsa itirazın geçici kaldırılması kesinleşir. 

Borçtan Kurtulma Davası

İcra mahkemelerince itirazı geçici kaldırılan borçlu, aleyhine başlatılan icra takibinin devamını önlemek için 7 gün içinde genel mahkemelerde borçtan kurtulma davası açabilir.

Borçtan kurtulma davası, hukuki niteliği itibariyle bir menfi tespit davasıdır.

Borçtan kurtulma davasının genel mahkemelerce görülebilmesi için kanunumuz dava konusunun yüzde 15'i oranında bir teminat gösterilmesini zorunlu tutmuştur.

Bu davada ispat yükü bakımından genel hükümler uygulanır. Borçlu istenilen alacağın borçlusu olmadığını iddia etmekle yetinecek, alacaklı ise alacağın varlığını ispat etmekle yükümlü olacaktır.

 

İtirazın İptali Davası

İcra Hukukunda itirazın iptali davası İcra İflas Kanunu’nun 67. Maddesi uyarınca hüküm altına alınmıştır. Bu davanın konusunu, icra takibinde yer alan ve borçlu tarafından itiraza uğrayan kısım oluşturmaktadır.

İtirazın iptali davası, itiraz etmiş olan takip borçlusuna karşı açılır.

Borçlu tarafından borcun tamamına, yada bir kısmına itiraz edildiği hallerde de alacaklı itirazın iptali davası açabilir.

İmzaya itiraz ile faize itiraz edilmesi durumunda da bu dava açılabilir. 

İİK m.68-68/a' da belirtilen belgelerden birine sahip olmayan alacaklı, itirazın hükümden düşürülmesin, sağlayabilmek için yalnızca itirazın iptali davası yoluna başvurabilir. Öyle ki; bu dava genel mahkemelerde görülen bir eda ( alacak ) davasıdır. Buna karşın yukarıda belirtilen belgelerden birini elinde bulunduran alacaklı; itirazın iptali için dava açmak veya itirazın kaldırılması için icra mahkemelerine başvurmak hususunda seçimlik hakka sahip olur. 

Alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde itirazın iptali davası açabilir. Bu süre hak düşürücü süredir.  Bu anlamda 1 yıllık süre dolduktan sonra açılan itirazın iptali davası reddedilir. 

İcra İnkâr Tazminatı

İtirazının haksızlığına karar verilen borçlu, iyiniyetle itiraz etmiş olsa bile, icra inkar tazminatına hükmedilir. Fakat ödeme emrine itiraz eden borçlunun velisi, vasisi, kayyımı ya da mirasçısı ise; bu halde borçlunun icra inkar tazminatına mahkum edilebilmesi için, kötü niyetle itiraz ettiklerinin ispat edilmesi gerekmektedir. İcra İnkar tazminatı, reddolunan alacak miktarının %40 ‘ından aşağı olamaz.

Mahkemece icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için:

  1. Geçerli ve ilamsız bir icra takibi yapılmış olmalıdır.
  2. Borçlu süresi içerisinde ödeme emrine itiraz etmiş olmalıdır.
  3. Süresi içinde açılan bir itirazın iptali davası bulunmalıdır.
  4. İcra inkar tazminatı talep olunmalıdır.
  5. Mahkemece borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmelidir.

İtirazın iptali davası neticesinde mahkemece, davanın reddi ya da kabulü yönünde karar tesis edilir.

Mahkeme, alacaklının takip konusu yaptığı alacağının mevcut olmadığı sonucuna varırsa, itirazın iptali davasının reddine karar verir. Bu ret kararının kesinleşmesi ile, alacaklının başlamış olduğu ve borçlunun itirazı ile duran icra takibi iptal edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından açılan itirazın iptali davası reddedilirse, takip konusu alacağın mevcut olmadığı mahkeme hükmü ile kesin olacağından dolayı, alacaklı aynı alacaktan dolayı yeni bir alacak davası açamaz. 

Mahkeme davayı kabul ederse, bu halde borçluyu borcu ödemeye mahkûm eder ve borçlunun itirazının iptaline karar verir. Mahkeme borçluyu yargılama giderleri ve vekalet ücreti ödemeye de mahkûm eder. İtirazın iptali davası kabul edilirse, itiraz ile durmuş olan icra takibi devam eder ve borçlu da icra inkâr tazminatı ödemeye mahkum edilir.

İlişkili Bağlantılar

Pazartesi, 23 Mart 2020 Kategori İcra ve İflas

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı