to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku, borçlar hukukunun bir alt alanıdır. İki kişi arasında ya da gruplar arasında gerçekleştirilen anlaşmalar bütününe sözleşme ya da İtalyancadan geçen ismiyle kontrat ya da akit adı verilmektedir. Sözleşmelerin yasal çerçevede ele alınıp ispat gücüne sahip olabilmesi için yazılı olarak yapılmaları tavsiye edilmektedir.

Sözleşmeler hukuku, mevcut bir sözleşme kapsamında kişilerin haklarını  ve sorumluluklarını bildiren ve bunları koruma altına alan hukuk alanıdır

Sözleşme, borç doğuran, taraflar arasında borç ilişkisi kuran bir hukuki işlem olarak kabul edilmektedir. Sözleşme dendiğinde akla borç doğurucu sözleşmeler gelmekte ise de sözleşme kavramı sadece borç doğurucu sözleşmeleri değil, özel hukuk alanındaki tüm diğer sözleşmeleri, hatta idare hukukuna ilişkin sözleşmeleri de kapsar.

Sözleşme, iki ya da daha fazla tarafın bir hukuki sonuç elde etmek üzere iradelerini karşılıklı olarak açıklamaları şeklinde açıklanmaktadır. Kişiler hukuk düzenin çizdiği sınırlar içerisinde, iradelerine uygun ve geçerli olacak şekilde hukuki ilişki kurabilmek amacıyla sözleşme yaparlar. Sözleşmelerde en temel ilke ise ahde vefa denilen, sözleşmeye bağlı kalınacağına dair bir varsayımdır.

Borçlu ve alacaklı taraflar karşılıklı edimlerini zamanında yerine getirmezse temerrüde düşme meydana gelir. Yükümlülüklerin geç de olsa yerine getirilmesi durumunda temerrüt hali sona erer fakat gecikme nedeniyle geçirilen süre için temerrüt faizi işletilir. Temerrüt faizi oranı borcun türüne göre değişebilmekte ve ayrıca sözleşmede kararlaştırılabilmektedir.

Anayasa’nın 48. Maddesine göre “sözleşme özgürlüğü” esastır. Türk Borçlar Kanunu’nun 27. Maddesine göre ise “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler” kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin, tarafların ne istediklerini tam olarak ortaya koyacak ve iradelerinin aynı amaca yönelik olacak şekilde imzalanması önemlidir. Sözleşme ile ilgili ileride yaşanabilecek sorunların çözümünde ise  şu ilkelerden faydalanılır: eşitlik, nisbilik, üçüncü kişiler aleyhine borç kurulamaması, sözleşmelerin rızailiği, dürüstlük, karşılıklılık ve hakimin takdir yetkisine sahip olması.

Günümüzde en çok karşılaşılan sözleşme tipleri şunlardır:

 • Satış Sözleşmesi,
 • Mal Değişim Sözleşmesi,
 • Bağışlama Sözleşmesi,
 • Kira Sözleşmesi,
 • Ödünç Sözleşmeleri,
 • Hizmet Sözleşmeleri,
 • Eser (İstisna) Sözleşmesi,
 • Vekâlet Sözleşmesi,
 • Kredi Sözleşmesi,
 • Simsarlık Sözleşmesi,
 • Komisyon Sözleşmesi,
 • Saklama Sözleşmeleri,
 • Kefalet Sözleşmesi,
 • Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi,
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi,
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi,
 • Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi,
 • Cari Hesap Sözleşmesi,
 • Evlat Edinme Sözleşmesi,
 • Evlilik (Mal Rejimi) Sözleşmeleri,
 • Factoring Sözleşmesi,
 • Leasing Sözleşmesi,
 • Garanti Sözleşmesi,
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi,
 • İbra Sözleşmesi,
 • Miras Sözleşmesi,
 • Yetki Sözleşmesi,
 • Tahkim Sözleşmesi,
 • Gizlilik Sözleşmesi,
 • Rekabet Yasağı Sözleşmesi,
 • Ön Alım (Şufa) Sözleşmesi,
 • Geri Alım (Vefa) Sözleşmesi.

Gayrimenkul ve inşaat hukuku oldukça geniş bir hukuki daldır. Medeni hukuk, eşya hukuku ve borçlar hukukunun alt alanlarından biri olmakla birlikte mülkiyet, kadastro, rehin, ipotek gibi işlemler konusunda çıkabilecek uyuşmazlıkları incelemektedir. Ülkemiz inşaat sektöründe büyük bir pazar olmakla birlikte bu konu da oldukça hassas davranılması gereken ve incelik isteyen bir konudur. Aksi halde hak kayıpları yaşanabilmektedir.

Gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında taraflar gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler, hatta devlet olabilmektedir. Örneğin kamulaştırmasız el atmada davalı idare olabilirken, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde taraflar özel kişiler de olabilmektedir.

Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, gayrimenkul ve inşaat hukuku konusunda tüm alanlarda hizmet vermekteyiz:

 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatının alınması ve bu ruhsatın teminine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmeler
 • İpotek Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • İnşaat Kredileri İle Konut Kiraları ve Ticari Malvarlıklarının Kiralanması
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 • Kat İrtifakı Sözleşmeleri
 • Klasik Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • İstihkak Davaları
 • Gayrimenkul Alım-Satımı
 • Gayrimenkul Satın Alma ve Satım Sözleşmelerinin, Satış Vaadi Sözleşmelerinin müzakereleri ve düzenlenmesi
 • Kat Mülkiyeti Kurulması ve Yönetim Planı Hazırlanması
 • Uzun Süreli Kira Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri, Bina Yönetimi Sözleşmeleri, Proje Yönetimi Sözleşmeleri, Alışveriş Merkezleri Yönetim Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, Aracılık Sözleşmeleri ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • Hasılat-Gelir Paylaşımlı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin temine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması
 • İpotek Kurulması ve İpotek Terkini
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • Kamulaştırmasız El Atma Davaları
 • Sit Alanları, Koruma Alanları, Tarihi Eser veya Kültür Varlığı Tescili Sonrasında Maliklerin Açacağı Davalar
 • Kamuya Terk Edilmiş Taşınmazların İadesi ve Tazminat Davaları
 • Orman Kanunu ve Kıyı Kanunu Gereğince Tapusu Hazine’ye Verilen Gayrimenkuller İçin Tazminat Davaları
 • Ecrimisil Davası
 • Gayrimenkul Alım ve Satımı Hususunda İlgili Mevzuat Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti Gerekli Sözleşmelerin Hazırlanması
 • İntifa, Sükna Ve Şufa Gibi Sınırlı Ayni Hakların Kurulması, Sona Erdirilmesi
 • İstirdat Davası
 • Müdahalenin Men’i
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası  (İzale-i Şuyu)
 • Gayrimenkul Alımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

İlişkili Bağlantılar

Perşembe, 12 Mart 2020 Kategori Genel Hukuk

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı